capjoancamps2021

Bases

L’Associació Cultural de Granollers, a través del Centre d’Estudis de Granollers, convoca la Borsa del 22è Memorial Joan Camps corresponent a 2021, amb l’objectiu d’estimular els treballs d’investigació sobre Granollers i el Vallès Oriental, que s’atorgarà d’acord amb les bases següents:

  1. La borsa, amb un caràcter biennal, s’adjudicarà a un projecte de recerca sobre la història, l’economia o la societat de Granollers i/o el seu entorn comarcal.
  2. L’import de la borsa serà de 5.000 €. En el cas de ser declarada deserta la borsa, el seu import podrà ser afegit a la convocatòria següent, en la qual el Jurat podrà adjudicar-ne dues.
  3. Els interessats han de presentar un projecte d’investigació en el qual consti l’objectiu de l’estudi, les hipòtesis de treball, la metodologia i el calendari previst per portar-lo a terme, i un currículum del concursant o de cadascun dels membres de l’equip de treball concursant. 
  4. Els projectes han de ser lliurats en versió PDF a l’adreça electrònica secretaria@acgranollers.cat de l’Associació Cultural de Granollers abans del 30 de setembre de 2022.
  5. L’AC adjudicarà la borsa a proposta del Jurat integrat per Jaume Dantí, Antoni Garrido, Montserrat Lorente, Pelai Pagès, Jordi Pardo, Borja de Riquer, Isabel Rodà i Jordi Planas, que a més actuarà com a secretari.
  6. L’adjudicació de la borsa es farà pública durant el mes de novembre de 2022.
  7. El treball ha de ser realitzat en el termini màxim d’un any a partir de la data d’adjudicació de la borsa, sota el control científic del Jurat.
  8. L’AC tindrà opció a publicar el treball en el termini de 18 mesos a partir de la data del seu lliurament. Passat aquest temps, l’autor el podrà editar pel seu compte, sempre que faci constar en l’edició que el treball ha estat realitzat amb l’ajut de la borsa d’estudi 22è Memorial Joan Camps, i un cop publicat ha de lliurar 10 exemplars a la Secretaria de l’AC.
  9. El Centre d’Estudis de Granollers vetllarà perquè el treball tingui la difusió apropiada.
  10. La presentació de projectes d’investigació a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació íntegra de totes les seves bases.

Granollers, octubre de 2021

Share Button