capescritper2

Bases

L’Associació Cultural de Granollers (AC), juntament amb l’Editorial Alpina, el Consorci per a la Normalització Lingüística- CNL del Vallès Oriental i l’Arxiu Municipal de Granollers, han creat una plataforma amb la finalitat d’atorgar una beca per a la creació d’una novel·la en llengua catalana, sobre Granollers o el Vallès Oriental.

Aquesta beca es concedirà tenint en compte les bases següents:

 1. S’atorgarà a un projecte d’una novel·la sobre qualsevol temàtica que tingui alguna connexió amb Granollers i/o la comarcal.
 2. Els sol·licitants hauran d’adjuntar el seu curriculum vitae i també una declaració que acrediti que no han demanat cap altra ajuda o subvenció per a la mateixa obra i que no tenen compromesos els drets d’edició.
 3. Hauran de presentar el pla general de la novel·la, que n’inclogui l’estructura, sinopsi i escaleta, així com un fragment de l’obra (entre 4.000 i 5.000 paraules).
 4. La quantitat destinada a l’ajuda serà de 2.000 euros, sobre la qual es practicarà la retenció establerta per la normativa tributària vigent. Aquest pagament es farà efectiu durant el període de realització de l’obra, en els terminis que s’establiran d’acord amb les característiques del projecte. La meitat d’aquest import correspon a l’avançament dels drets d’autor de la primera edició.
 5. Els sol·licitants accepten que la concessió de la beca implica la reserva del dret d’edició a favor de Editorial Alpina i l’AC, en qualsevol llengua, format o suport i també en tot tipus de d’adaptacions, durant un període de 2 anys.
 6. Els projectes s’hauran de presentar per sextuplicat i en versió pdf a les oficines de l’AC (C/ Almogàvers, 5, 08401 Granollers, tel. 93 861 55 98 i secretaria@acgranollers.cat) abans del 25 de setembre de 2015.
 7. El jurat estarà format per: Lambert Botey, Patrícia Gil, Maria D. Martos, Santi Montagud i Eva Portell, del Consell Assessor de l’AC; Martí Nadal, de l’Editorial Alpina; Anna M. Jansana, del CNL del Vallès Oriental; i Roser Rodríguez, de l’Arxiu Municipal de Granollers.
 8. Un cop resolta la beca, els organitzadors establiran d’acord amb el participant guanyador, un pla de seguiment i tutorització.
 9. El jurat podrà declarar la beca deserta.
 10. L’adjudicació de la beca es comunicarà als guanyadors de forma personal, es farà pública durant del mes d’octubre de 2015 i s’establirà un període d’un any per presentar la novel·la finalitzada.
 11. La novel·la haurà de tenir una extensió d’entre 35.000 i 40.000 paraules.
 12. L’autor s’haurà de fer càrrec de la revisió lingüística de la novel·la.
 13. Per a cada projecte es signarà un contracte on es detallaran les condicions no establertes en aquestes bases.
 14. El guanyador de la beca es compromet a fer constar en l’obra, quan sigui publicada, que per a la seva elaboració ha rebut la beca ‘Escrit per...’.
 15. Els projectes no premiats no es retornaran.
 16. La presentació de les sol·licituds pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
 17. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat o per les parts convocants.

Granollers, març de 2015

Share Button